Adatvédelmi Nyilatkozat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MAKrópa Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Bodor u. 12.; cégjegyzékszám: 01-09-704835; adószáma: 12816716-2-41; elérhetőségek ([email protected], +36-20/9156070); továbbiakban: Szolgáltató) és a MAKrópa Kft- által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1.   A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.selectadna.hu weboldalról (a továbbiakban: Weboldal) is megközelíthető selectadna.startuzlet.hu elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) szabályozza, azzal, hogy jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

 

1.2.   A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3.   A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Webáruházban érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

1.4.   A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A Felek között az áru megvásárlása egy magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül.

 

2. Regisztráció

 

2.1.   A Webáruházban található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

 

2.2.   A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ilyen esetben az újbóli kézbesítés költségét Ügyfél fizeti. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására központi e-mail címünkön ([email protected]) van lehetőség.

 

3. Megrendelés

3.1.   A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, elérhetőségeinken készséggel állunk rendelkezésére. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

 

3.2.   A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

3.3.   A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése legalább 24 órát vesz igénybe. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

3.4.   A megrendelést a Szolgáltató Webáruházán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.5.   Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

3.6.   Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást e-mailben visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt árut szállítmányozó céggel szállítja házhoz. A fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

 

4.2. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogást a  szállítmányozó jelenlétében jegyzőkönyv felvételével kötelesek dokumentálni.

 

4.3. A megrendelt terméket személyesen nincs lehetősége átvenni.

 

4.4. A Webáruházban megrendelt termékek átadását Szolgáltató az Ügyfélnek a regisztrációban szállítási címként megadott helyszínen teljesíti szállítmányozási cég bevonásával.

 

5. Elállás joga, módja, következményei

 

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számla eredeti példányával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A MAKrópa Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék és a számla eredeti példányának visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, saját költségén. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a MAKrópa Kft. követelheti az Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

 

5.2. Amennyiben a visszaküldött termék megfelel a fenti feltételeknek, a MAKrópa Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a termék átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszafizeti a vásárló részére.

 

6. Egyebek

 

6.1. A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy használjon vírusvédelmi szoftvereket friss adatbázissal és telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra és Webáruházba való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

6.2. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, valamint a vásárolt termék rendeltetéséből fakadó hatósági eljárások miatt tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként, közreműködőjeként jár el.

A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 

6.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

6.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

2018. október 1.


 

 
Security logos

Copyright ©2009-2018 SelectaDNA Hungary. All rights reserved.